Deklaracja dostępności Księga Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Księga Zamówień Publicznych(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Język strony nie jest zdefiniowany,
część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego,
pola formularzy nie posiadają etykiet,
w niektórych elementach występuje bardzo niski kontrast pomiędzy kolorem tekstu i tła - brak możliwości zmiany kolorów na kontrastowe.

Wyłączenia

Brak wyłączeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Siedziba główna Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5;
Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu Metro Ratusz Arsenał 01, 02, 03, 04, 09, 10, Plac Bankowy 01, 03, 04, 07, 08, Kino Femina 01, 05, 06, 09, 10;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: Wejście C – Skrzydło Zachodnie (Wejście główne);
Obsługa mieszkańca odbywa się w holu głównym, po prawej stronie, do punktu kancelaryjnego prowadzą schody wyposażone w podnośnik;
Dostosowanie budynku:
Winda;
Podnośnik;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na parterze w budynku, w wejściu C, B i F;
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:
Pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku;

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2;
Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Plac Teatralny 01, Plac Bankowy 07, 08; Metro Ratusz Arsenał 09, 10;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: wejście od ulicy Canaletta;
Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter;
Dostosowanie budynku:
Winda;
Pętla Indukcyjna;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter;
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:
parter - po lewej od wejścia głównego;
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 506447279.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak

Inne informacje i oświadczenia

Brak